زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

19 شهریور 1391 ساعت 19:51

دل نوشته ی امشب...

آیا می دانستید افرادی که بنظر خیلی قوی میرسند،

معمولأ خیلی حساس هستند؟؟؟

افرادی که بیشترین مقدار مهربانی را به نمایش می گذارند، ب

یشترین صدمه را دیده اند؟؟؟


آنهایی که تظاهر می کنند نیازی به عشق ندارند،

در اصل بیشتر از هر کسی دیگر به آن محتاجند؟؟؟

اشخاصی که از همه نگهداری میکنند،

خودشان بیشتر از همه نیازمند مراقبتند؟؟؟

آیا می دانستید کسانی که زیاد لبخند می زنند

ممکن است در زمان تنهایی بیشترین گریه را بکنند؟؟.......!!!


ضمیمه 1:

گنجشک می خندید به اینکه چراهرروز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم ،من میگریستم به اینکه حتی اوهم محبت مراازسادگی ام میپندارد...دنیای غریبی است این روزها...