زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

گاهی اوقات بازی سرنوشت تو را به نقطه ی صفر زندگی می رساند...

جایی که چه بخواهی و چه نخواهی باید آرزوهایت را چال کنی...هر چند ساعاتی بیشتر از شب آرزوها نگذشته باشد...

در کودکی ها قاصدک که می دیدم آرزوهایم را درگوشش می گفتم تا شاید روزی و ساعتی و لحظه ای برای خدا ببرد...

از آن روزها سال های سال است که می گذرد...و دیگر خوب فهمیده ام قاصدک هم رهگذری بیش نیست...

مثل آدم هایی که این روزها می آیند و می روند و عابرند...عابری در قلب من ...
و این جاست که دیگر نه خواب برایت می ماند و نه بیداری...

زندگی ات یک خلسه ی خاکستری می شود...که نه حق انتخابی برایت می ماند و نه قدرت فراموشی...

شب ها تا صبح بیداری و فقط صدای اذان صبح است که  تو را به خودت می آورد که سپیده دم هم در راه است و تو حتی لحظه ای چشم روی چشم نگذاشته ای...

و زندگی ات مسیرش را عوض می کند...دیگر تو آن آدم همیشگی نیستی...هرچند لبخند های تصنعی ات دردهایت را پنهان میکند...

و لحظه ای به خودت می آیی که یا باید فراموش کنی یا آرزوهایت را چال کنی ...اما راه بهتری هم هست...

می توانی آرزویت را به باد بدهی تا شاید روزی و جایی و لحظه ای به خدا برساندش...

شاید این بار باد مانند قاصدک زیر قولش نزند...

آرزویت را بر باد می دهی و این یعنی نقطه ی صفر زندگی...جایی بعد از شب آرزوها...


دکتر علی شریعتی :

*دوست داشتن کسی که عاشق تو نیست اسراف محبت است....*

وشاید این شب بیداری ها ی بی دلیل دلیلش اسراف کار بودن من  است...

http://www.pic.iran-forum.ir/images/66bl9jikdgq10a65sa0.jpg


خدایا  به حق تمام آرزوهای بر باد رفته ام هیچ کس را به نقطه ی صفر زندگی نرسان...