زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

دنیای مجازی....آدم های مجازی...زندگی مجازی....لحظه های مجازی....دل تنگی های مجازی...دوستی های مجازی...انتظارهای مجازی...عشق های مجازی...روزگار مجازی...محبت مجازی....چهره های مجازی...حرف های مجازی....دیدار های مجازی...همه چیز مجازی...


و اما در گیر و دار تمام این لحظه های مجازی حقیقت تلخی هم هست...
من تنها...تو تنها...او تنها...ما تنها....

کمی از این مجازی ها فاصله بگیریم وحقیقی شویم... تا دیگر مجازی پسوند تمام اعمالمان نشود... تا صفحه ی مانیتور برای من و تو همدم لحظه های تنهایی نشود... تاجانشین آدم های واقعی زندگی نشود....بیایید کمی مجازی نباشیم...

به قول شیخ اشراق در رساله «فی حقیق العشق»:
وقتی محبت به عنایت رسید آن را عشق گویند.

ومن مانده ام که در این زندگی که هر روز حتی حرف ها و نگاه ها و محبت ها هم مجازی می شوند واقعا محبتی به عنایت میرسد که عشقی هم به دنبالش بیاید؟؟؟؟؟
و اگر شیخ اشراق بود به حال امروز من وتو می خندید....

فرازی از صحیفه ی سجادیه

خــــدایا، چنــان کــن که روزهــای عمــرم در انجـــام دادن کــاری سپــری شود کــه مــرا برای آن آفــریده ای

و دعای من:خدایا کمکمان کن هرچه که هست حقیقی باشد نه مجازی...
حتی نگاهی...لبخندی....حرفی...محبتی...اشکی...و....