زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

26 مرداد 1391 ساعت 21:48

بهشت زیر پای مادران

http://hts.rupai.net/pic/3c6598e9ddd2.jpg


فرزند در آغوش مادر


گویا مادر طاقت غم فرزند را نداشت

شاید هم فکر می کرد می توانست با در آغوش گرفتن نجات اش دهد

بهشت زیر پای مادران است.....