زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

3 تیر 1392 ساعت 10:00

از دست خودم خسته ام...


نه از تــــو ! نه از زمــــانه ! نه از زمـــین...
که من از دست خویش خسته ام ...
از این ذهـــن پریشان ...
از این احساس در آلود ...
از این هزیانهای گاه و بی گاه...
از این سیــگار ...
از این روح سردر گم ...
چرا بیراهه بروم . . .
من از دست خــــودم خسته ام ...