زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

3 تیر 1392 ساعت 00:16

سخت است پایان...


ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻋﯿـــﻦ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘـــﻪ ﺑـــﺎﺷﯽ ﺃﺵ ...
ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘــــﻦ ﺗﻈﺎﻫـــﺮ ﺑـــﻪ
ﻧﺨـــﻮﺍﺳﺘــﻦ ﮐﻨــﯽ ...
ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﺩﻟﺘﻨــــﮓ ﺑـــﺎﺷﯽ ﺑـــﺎ ﺩﻟﺴﻨـــﮕﯽ
ﺩﻟﺘﻨﮕـــﯽ ﻫــﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺧﺸـــﻢ ﮔﯿــــﺮﺩ ...
ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣــــــــﺎ ﺳﺮﺩ ، ﺳﺨـــﺖ ، ﺑﯽ
ﺍﺣﺴــــﺎﺱ ...
ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﻧﺪﺍﻧـــﯽ ﺑــــﺎﯾﺪ ﺑﻤــــﺎﻧﯽ ﯾـــﺎ ﺑﮕــــﺬﺭﯼ ...
ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻫﻤــــﻪ ﯼ ﺑـــﯽ ﻣﻬـــﺮﯼ ﻫﺎﯾـــﺶ ﺑـــﺎﺯ
ﺧـــﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﯾـــﺐ ﺩﻫــﯽ ﮐـــﻪ ﻫﻨــــﻮﺯ
ﻫـــﻢ ﺩﻭﺳﺘـــﺘــــ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﺳﺨﺘــــ ﺍﺳﺖ ﭘـــﺎﯾـــــﺎﻥ ِ ـــــﺎﯼ
ﺩﻟﺨـــــــــﻮﺷــﯽ ﻫــــﺎﯾـــﺖ
ﺳــــــــــــــــــــﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ !!!
خیلی سخته.....