زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

3 مهر 1390 ساعت 21:47

کاش میمردم

http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/04/115.jpg


کاش میمردم


وکبوتران گریه ی مرا نمی دیدند

کاش کسی صدای شکستن دل مرا نمی شنید

و یا کاش کسی دل مرا نمی شکست

کاش میمردم

تا شاید تا شاید دیگر کسی از من دلگیر نمی شد

یا من دیگر کسی را رنج نمی دادم

و کسی دیگر مرا نمی دید

و مرا لمس نمی کرد

کاش میمردم

چون بودنم مثل نبودنم است

خنده ام مثل گریه ام است

وعشقم مثل آزارم

کاش میمردم

***********

هر چند میدانم مردنم هم باعث آزار است