زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

25 شهریور 1390 ساعت 12:13

دکمه جدید برای پنجره های ویندوز

دکمه جدید برای پنجره های ویندوز